نمایه های تفسیر راهنما

نمایه های تفسیر راهنما

پدیدآورمرکز فرهنگ و معارف قرآن(نویسنده)

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، مرکز انتشارات

زبان-

 
صفحه از 0

در همه آيه‏ هاى قرآن، نكته‏هاى نغز و هدايت‏خيزى وجود دارد كه پرده از حقايقِ اين كتاب آسمانى مى‏گشايد. كشف و بيان اين نكته‏ها به ترتيب و به شكل فنى و علمى، كارى است كه «تفسيرراهنما» در طول ساليانى دراز و پررنج، عهده‏دار آن بوده است. بدين‏سان، نوآورى‏هاى علمى، شيوه ارائه مفاهيم و موضوعات قرآن به همراه فهرستى جامع از تمامى آنها و اتّخاذِ روشى جديد در تفسير و آموزش قرآن، اين اثر گران‏سنگ را در شمار تفاسير برجسته و ممتاز قرار داده است.

اين كتاب از دست‏آوردهاى پژوهشىِ قرآن‏شناسِ فرزانه و انديشور معاصر، حضرت آية الله هاشمى رفسنجانى و گروهى از پژوهش‏گران مركز فرهنگ و معارف قرآن، وابسته به دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم مى‏باشد كه در بيست جلد ارائه شده است.

این کتاب ابتداء به صورت جلد جلد و در سال 1386به دنبال بازنگری که توسط محققان مرکز بر روی آن انجام شد، همراه با نمایه های آن به صورت دورۀ 21 جلدی توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ گردید .