شیوه نامه دایره المعارف قرآن کریم

شیوه نامه دایره المعارف قرآن کریم

پدیدآورسید محمود طیب حسینی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

 
صفحه از 0

استحکام و پویایی هر کار پژوهشی در گرو شیوه نامه پژوهشی استواری است که محققان را در همه مراحل کار، مدد رساند. از همین رو مراکز پژوهشی به تدوین آیین نامه های ویژه، اهتمام می ورزند. مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، که در کارهای پژوهشی خود از جمله به نگارش ((دائره المعارف قرآن کریم)) همت گماشته است، برآن شد تا شیوه نامۀ پژوهشی آن را نیز تدوین نماید، از این رو اثر حاضر را در پنج فصل، سامان داده است: تعریف و پیشیتۀ دائره المعارف نویسی و ضرورت تدوین دائره المعارف قرآن کریم(کلیات)، هندسه و اجزای مقالات، شیوۀ تآلیف و تنظیم مقاله ها، تشکیلات و گردش کار و پیوست ها. این کتاب می تواند مورد استفادۀ علاقه مندان به پژوهش های قرآنی و کارهای پر حجم دائره المعارفی، قرار گیرد.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
یکم : کلّیّات‌
دوم : پیکرهء دائرةالمعارف‌
سوم : اصول تنظیم مقالات‌
چهارم: تشکیلات و گردش کار
پنجم : پیوست‌ها

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید