آیه های نامدار

آیه های نامدار

پدیدآورعلی خراسانی(نویسنده)، سید محمود طیب حسینی(نویسنده)

ناشرنشر جمال

زبانفارسی

در قرآن کریم، گروهی از آیات با نامی خاص شناخته می شوند مانند آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه اکمال و ... . شماره این آیات به بیش از 170 مورد می رسد که در کتاب آیه های نامدار به تناسب درباره هر یک توضیح داده شده است. این اثر که قالبی نو در راه آشنایی با معارف قرآن شمرده می شود. کتاب آیه های نامدار ضمن آن که یک متن پژوهشی با ویژگی های لازم کارهای پژوهشی است، اثری خواندنی برای همه علاقه مندان قرآن کریم نیز به شمار می آید.


 
صفحه از 168