پرسمان عصمت : شرحی بر آیه تطهیر

پرسمان عصمت : شرحی بر آیه تطهیر

پدیدآورعلی اکبر بابایی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

يكي از معـارف مهم قـرآن كه اعتقـاد به آن نقش برجسـته و فـراگيري در هدايت و سـعادت انسان دارد، عصمت اهل‌بيت پيامبر(ص) است كه در آيـة تطهير بيان شده است. ولي شبهه افكني‌هاي برخي مخالفان، موجب غبار آلود شـدن فضاي فهم مفاد آيـه شده و پرسش‌هـايي را پيرامـون آن پديدآورده است. اين كتـاب در يك مقدمه و شش فصل براي رفع غبار از فضاي فهم آيه به پنجاه و هشت پرسش، پاسخ مستدل داده و دلالت آيـه را بر ابعـاد گسترده عصمت پيامبر(ص) و اهل‌بيت آن بزرگوار تبيين كرده است .

اين كتـاب در يك مقدمه و شش فصل، دلالت آيـه را بر ابعـاد گستردة عصمت پيامبر(ص) و اهل‌بيت آن بزرگوار تبيين كرده است در مقدمه سه سؤال مطرح شده است؛ در ارتباط با اين‌كه بررسي آيه تطهير با وجود كتاب‌هاي زيادي كه در اين زمينه نوشته شده است، چه ضرورتي دارد. سؤال بعدي اين است ‌كه با چه روشي به تحقيق پرداخته شده است و آخرين سؤال آثار و فوائدي است كه از اين بحث به دست مي‌آيد .

در فصول اين كتاب موارد زير مورد بررسي قرار گرفته است:شأن نزول آيه تطهير،  مباحث شأن نزول آيات كريمه، نزول دفعي و تدريجي، تبيين مفردات آيه و واژه‌هاي اين آيه كريمه از جمله «انما»، لام «ليذهب» و تطهير، دلالت شرعي آيه كريمه بر عصمت اهل بيت(ع)، مصادیق اهل بيت(ع)، نتايجي كه علاوه بر عصمت از اين آيه كريمه به دست مي‌آيد و... .

 
صفحه از 155