پرسمان قرآنی ازدواج و خانواده

پرسمان قرآنی ازدواج و خانواده

پدیدآورمحمد رضا حسین زاده(نویسنده)

ناشرنشر جمال

زبان-

ارتباط ازدواج با توسعه يافتن شخصيت فرد، انکار ناپذير است؛ زيرا پس از ازدواج، نخستين مرحله خروج از خود طبيعي فردي«من» و تبديل به «ما» شدن است. ضرورت ها و اهداف ازدواج، محرم ها و نامحرم ها، همسر گزيني، خواستگاري، عقد و عروسي، حقوق خانواده، عوامل استحکام کانون خانواده و ازدواج مجدد در قرآن سر فصل هاي اين کتاب را در بر مي گيرد .


 
صفحه از 241