مبانی و فلسفه تقلید از منظر قرآن

مبانی و فلسفه تقلید از منظر قرآن

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

موضوع تقليد از مباحث مورد ابتلايي است كه همواره مورد پرسش واقع مي شود. در اين كتاب به بازنگري مباني و فلسفه تقليد از منظر قرآن پرداخته شده و نظريات مهم و آياتي كه با بحث تقليد ارتباط دارند مورد بررسي قرار گرفته اند.

نويسنده در ضمن سه بخش با اشاره به مفهوم تقليد، تقليد اصطلاحي را داراي پيشينه طولاني در فقه شيعه و ساير مذاهب اسلامي دانسته است. وي به قلمرو تقليد در اصول دين و دلايل موافقان و مخالفان پرداخته و نتيجه گرفته است که تقليد در احکام ضروري و موضوعات عرفي و لغوي و مقدّمات و مبادي اجتهاد جايز نيست. وي همچنين پيامبران، امامان و فقها را داراي احراز مقام افتاء دانسته و دلايل آن خصوصاً افتاي فقها را قرآن، روايات اجماع و حکم عقل مي داند.

در بخش بعدي كتاب نيز به بحث پيرامون تقليد در عقايد پرداخته و در نهايت، تقليد در فروع دين، بررسي شده است.

 
صفحه از 215