پرسمان قرآنی فلسفه احکام

پرسمان قرآنی فلسفه احکام

پدیدآورعلی هاشمی نشجلی(نویسنده)

ناشرنشر جمال

زبانفارسی

از ویژگی این آثار که اولا پرسش های مطرح شده، از مهم ترین و رایج ترین پرسش های آن موضوع است و ثانیا پاسخ ها برای برخورداری از استحکام علمی، مراحل گوناگون تحقیق را پشت سر گذاشته است. همچنین استناد دقیق مطالب نیز از دیگر ویژگی این آثار می باشد.

 
صفحه از 228