قرآن کریم

قرآن کریم

پدیدآورمرکز فرهنگ و معارف قرآن(مترجم)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

ترجمه مرکز فرهنگ و معارف قرآن به انگیزه همراه کردن آیات در تفسیر راهنما با ترجمه در سال 1377 آغاز شده، در سال 1385 به صورت مستقل انتشار یافت. در این ترجمه اصول و مبانی ویژه‌ای مورد توجه بوده است از قبیل: در ترجمه واژه‌ها، معنای اصلی واژه مورد توجه بوده و از ذکر لازم معنا یا مراد تفسیری به جای معنای اصلی پرهیز شده است. ادات تأکید به نوعی در ترجمه منعکس شده است. حذف مبتدأ، خبر، جزای شرط و مانند اینها در زبان عربی متداول است. در این ترجمه، برای وضوح مطلب، مواردی که اظهار محذوف نیاز بوده، میان دو قلاب آورده شده است. در سراسر ترجمه، توضیحات تفسیری فراوانی برگرفته از تفاسیر، به اقتضای عبارات متن آیه میان دو قلاب آورده شده است. یکسان‌سازی تعبیرات مشابه قرآنی در ترجمه، مورد توجه بوده و تا حد امکان رعایت شده است.


 
صفحه از 604