در آمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

در آمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

اجتهاد، برداشتِ سخت‌کوشانه، عالمانه و متخصصانه از منابع ديني براي رسيدن به احکام الهي است و بي‌ترديد مهم‌ترين منبع براي اين کار، قرآن کريم است. اعتبار منابع ديگر هم چه با واسطه و چه بدون واسطه به اين کتاب بزرگ بر مي‌گردد. از همين رو نويسندة اثر حاضر، اصل موضوع اجتهاد و اعتبار منابع آن را با معيار قرآني در شش فصل، بررسي نموده است: کليات (بررسي واژگاني و اصطلاحي اجتهاد)، تاريخ اجتهاد، منابع اجتهاد، تخطئه و تصويب ، اجتهاد پيامبران، اجتهاد در برابر نص.


 
صفحه از 311