در آمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

در آمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبان-

اجتهاد، برداشتِ سخت‌کوشانه، عالمانه و متخصصانه از منابع ديني براي رسيدن به احکام الهي است و بي‌ترديد مهم‌ترين منبع براي اين کار، قرآن کريم است. اعتبار منابع ديگر هم چه با واسطه و چه بدون واسطه به اين کتاب بزرگ بر مي‌گردد. از همين رو نويسندة اثر حاضر، اصل موضوع اجتهاد و اعتبار منابع آن را با معيار قرآني در شش فصل، بررسي نموده است: کليات (بررسي واژگاني و اصطلاحي اجتهاد)، تاريخ اجتهاد، منابع اجتهاد، تخطئه و تصويب ، اجتهاد پيامبران، اجتهاد در برابر نص.


 
صفحه از 311