سقوط گام به گام ؛ استدراج

سقوط گام به گام ؛ استدراج

پدیدآورمرکز فرهنگ و معارف قرآن(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی


این کتاب تحقیقی است­پیرامون استدراج از منظر قرآن كریم. واژه استدراج برگرفته از آیات182 سوره اعراف و 44 سوره قلم قرآن كریم «سنستدرجهم من حیث لایعلمون» است كه به معنای اندك اندك گام برداشتن میباشد، و در اصطلاح به معنای فرورفتن تدریجی در هلاكت و عذاب است. مؤلف پس از واژه شناسی مفهوم استدراج به ابعاد فراگیر آن اشاره كرده سپس الگوهای منفی را در قرآن ذكر نموده است كه می توان به قصه فرعون، قارون و سامری اشاره نمود. همچنین نشانه های استدراج در زمینه های عقیدتی و رفتاری فرد یا جامعه ای كه به سوی هلاكت و عذاب می رود تبیین گشته است و در پایان راه كارهای ایمنی از استدراج از جمله تقوا، سپاس گزاری و مراقبت در رفتار و عقاید آمده است.


 
صفحه از 128