زن از زبان قرآن

زن از زبان قرآن

پدیدآورمرکز فرهنگ و معارف قرآن(نویسنده)

ناشرنشر جمال

زبانفارسی

زنان، نيمى از پيكره اجتماع هستند و نقش تعيين كننده‏اى در ايجاد، بقا و گسترش نسل و پرورش و تربيت انسانها دارند. در طول تاريخ، زن همراه مرد و در فراز و نشيبهاى زندگى اجتماعى، حضور فعال و مؤثرش را اثبات كرده است. به همين دليل، مسائل زنان، نيازمند بررسى، شناخت و ژرف نگرى است .‏

از اين رو موضوع زن و مسائل آن هماره مورد پرسش بوده است؛ به ويژه كه به اهرم فشار دشمنان عليه اسلام تبديل شده است و آنان آگاهانه، احكام و قوانين اسلامى در باره زنان را خشن و تبعيض‏آميز دانسته‏اند و پرسشها و شبهات فراوانى در ميان مردم، به ويژه زنان مطرح كرده‏اند .

نوشتارى كه پيش رو داريد از چند فصل تشكيل شده است: در فصل اول به مباحثى درباره راز آفرينش زن اشاره شده و در فصل دوم نسبت ميان مرد و زن بيان شده است و در فصل سوم به ويژگى‏هاى فردى و اجتماعى زن پرداخته شده و در فصل چهارم از حقوق زنان بحث شده است. فصل پنجم، زن، در فقه اسلامى را مطرح كرده و در فصل ششم به بررسى مسئله حجاب و عفاف زنان پرداخته شده است. مسئله ازدواج و خانواده در فصل هفتم بيان شده و در فصل هشتم معيارهاى زنان نمونه بيان شده است و در فصل نهم سرنوشت زنان با ايمان در قيامت مورد بحث قرار گرفته است .

 
صفحه از 163