سر سفره خدا

سر سفره خدا

پدیدآورمحمد علی محمدی(نویسنده)

ناشرنشر جمال

زبانفارسی

این کتاب مجموعه اى از پرسش و پاسخ هاى قرآنى براى گروه سنى نوجوانان است.

اثر حاضر پاسخ به پرسش هاى مربوط به معارف قرآن كريم است كه از سوى نوجوانان مطرح شده و به مركز فرهنگ و معارف قرآن رسيده است. اين كتاب در هفت بخش تنظيم شده است. در بخش اول به سؤالاتى در زمينه «خداشناسى» پاسخ داده است. در بخش دوم،اسلام و مسلمانان و در بخش هاى ديگر به ترتيب «قضا و قدر»، «توسل و شفاعت»، «فرشتگان، جن روح»، «زن و مرد در قرآن» و در بخش پايانى سؤالاتى در زمينه هاى گوناگون پاسخ داده شده است.

 
صفحه از 80