برگزیده فرهنگ قرآن

برگزیده فرهنگ قرآن

پدیدآورمرکز فرهنگ و معارف قرآن(نویسنده)، اکبر هاشمی رفسنجانی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

فرهنگ قرآن‌ بزرگ‌ترين معجمِ معنايي جامعي از قرآن کريم است که با بيش از دو هزار موضوع اصلي و هزاران موضوع فرعي به وسيلة محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن در سي و سه جلد ارائه شده است. اثر پيش رو، «برگزيدة فرهنگ قرآن» مي باشد که در چهار جلد، خلاصه شده است؛ به اين صورت که فيش‌ها، متن آيات و توضيحات مربوط به برداشت‌ها حذف شده و فقط به شناسه‌ها، نمايه‌ها و آدرس آيات، اکتفا شده است. هدف از اين کار، آسان‌سازي بهره‌گيري و امکان حمل اين اثر براي مبلغان و استاداني است که ناچارند در سفر يا هنگام تدريس از آن بهره گيرند.


 
صفحه از 468