اعلام قرآن از دائرة المعارف قرآن کریم

اعلام قرآن از دائرة المعارف قرآن کریم

پدیدآورمرکز فرهنگ و معارف قرآن(مترجم)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

بخش قابل توجهی از مدخلهای موجود در دائره المعارف قرآن کریم مربوط به اشخاص و اماکن و حوادثی است که قرآن به نام آنها تصریح و یا اشاره کرده است. معمولا این بخش مشتمل بر داستانهای پندآموز قرآن است. این اثر کوشیده است تا ذیل هر یک از اعلام مصرّح و غیر مصرّح،‌ قصه‌های قرآن و نیز فضا و سبب نزول آیات را با توجه به روایات اسباب نزول شرح و تبیین ‌کند:

تاکنون پنج جلد از این اثر در قطع وزیری منتشر شده است و پیش بینی می‌شود مجموع این اثر در 10 جلد ارائه شود.


 
صفحه از 624