پرسمان قرآنی کودک

پرسمان قرآنی کودک

پدیدآورغلام رضا حیدری ابهری(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

این کتاب بر آن است تا پاسخ یک سری از مهمترین پرسشهای قرآنی کودکان و نوجوانان را با ادبیاتی قابل فهم برای آنان، ارائه نماید تا از یک سو پاسخی باشد به پرسشهای آنان و از سوی دیگر الگویی باشد برای مربیان و معلمان در نحوه پاسخگویی به پرسشهای قرآنی .
پاسخ گویی به پرسشهای قرآنی کار بسیار دقیق و ظریفی است خصوصا اگر پرسش کننده کودک یا نوجوان باشد. چرا که عمق معارف قرآن و محدودیت در انتخاب واژه ها و مثالها ، لزوم مختصر گویی و حساسیت های تربیتی ، همگی در شیوه پاسخ دادن به پرسشها دخالت دارند.

 
صفحه از 139