چالش های سیاسی مقاومت اسلامی و راه حل های قرآنی

نام نشریههمایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نام نویسندهفاطمه زینلی پور, محمد اسماعیل مجلسی

رابطه‌ی مصرف و فرهنگ مقاومت از منظر قرآن کریم

نام نشریههمایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نام نویسندهحسن صادقی, خدیجه حسین زاده, زینب تقیلو

تبیین فرجام مقاومت و سازش با دشمن از منظر قرآن کریم

نام نشریههمایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نام نویسندهنادره رحیمی نژاد قره آغاج, ریحانه حقانی

تبیین دستاوردهای اجتماعی مقاومت از منظر قرآن

نام نشریههمایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نام نویسندهخدیجه حسین زاده, مریم السادات موسوی, زهرا محمدی

نرمش‌قهرمانانه تجلی دیپلماسی مقاومت سیاسی در قرآن

نام نشریههمایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نام نویسندهخدیجه حسین زاده, مریم السادات موسوی, فاطمه شیربند

طراحی الگوی مقاومت اسلامی از منظر قرآن

نام نشریههمایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نام نویسندهمهدیس حمزه ای, زهرا جانجانی, پردیس حمزه ای

راهکارهای قرآن برای تقویت مقاومت اسلامی

نام نشریههمایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نام نویسندهنسرین انصاریان, مرضیه منصوریان

دستورات پیامبراکرم(ص) بر محور اقتصاد مقاومتی از منظرآیات و روایات

نام نشریههمایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نام نویسندهراضیه السادات حسن پور, نادره رحیمی نژاد قره آغاج

نقش کلیدی جوانان در مقاومت ازمنظر قرآن

نام نشریههمایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نام نویسندهناهید موحدی, سیده فاطمه قاسمی پور

حضرت ابراهیم(ع) الگوی مقاومت

نام نشریههمایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نام نویسندهزهرا رحیم زاده کوشک قاضی, زینب روستایی

تبیین دستاوردهای اجتماعی مقاومت از منظر قرآن

نام نشریههمایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن

نام نویسندهخدیجه حسین زاده, مریم السادات موسوی, زهرا محمدی