ترجمه قرآن؛ تغییر متکلّم

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهامید خانه زاد

قرآن و توجیه اخلاق فطری

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

نقد و ارزیابی روایات شأن نزول سوره تحریم

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهجواد سلمان‌زاده, محمد خامه‌گر

رهیافتی زبانشناسانه به واژه «أبتر»

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهبی‌بی‌زینب حسینی, محمدعلی رضایی کرمانی, مرتضی ایروانی

زبان‌شناسي خطاب در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهامید خانه زاد, شهره شاهسوندی

روش شناسی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرائات

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد خامه‌گر, مرتضی ایروانی نجفی

تعريف مفاهيم اخلاقي و ساختارهاي قرآني

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد عالم‌زاده نوری

مسیح شناسی در قرآن و عهد جدید

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعباس اشرفی, فاطمه قربانی

فضل الله و گستره معارف قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدعباس صالحی

قرائات قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهفردریک لیم هویس

نقش سیاق از نگاه علامه فضل الله

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهشمس‌الله معلم کلایی

نقش معاد در ایجاد امید و تحکیم امید آدمی

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهاعظم پرچم, زهرا محققیان

فضل الله و منطق قرآنی دعوت

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدعباس صالحی

همگرايي قرآن و سنت

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدموسی صدر

عترت، مرزبانان قلمرو مفاهیم وحی

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهاحمد اقائی‌زاده

ظاهر و باطن قرآن در گستره روايات

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحیدر علوی‌نژاد

عترت، ترجمان قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهاحمد ترابی

نمادهاي تفسير اهل بيت (ع)

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحسین هاشمی

ابتلا و آزمایش در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعبدالعلی پاکزاد

قرآن و مهندسی فرهنگی

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهاحمد ترابی

قرآن و شيوه اصلاح فرهنگ

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدموسی صدر

گفت و گو با استاد جلال الدين فارسى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهجلال‌الدین فارسی

بازنگرى تاريخ انبياء در قرآن (2

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدباقر بهبودی

بازنگرى تاريخ انبياء در قرآن (1)

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدباقر بهبودی

گفت و گو با استاد معرفت

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدهادی معرفت

اصحاب ائمه و فقه قرآنى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

روابط حقوقى مسلمانان با كفار از نگاه قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمحمدحسین موسوی مبلغ

گستره مباحث فقهى قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدمهدی مسعودی

فقه شيعى و رويكرد به قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدعباس صالحی

پويايى فقه قرآنى (بخش دوم)

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدموسی صدر

نقدى بر ترجمه جديد قرآن (ترجمه خرمشاهى)

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدعلی رضایی کرمانی

روابط حقوقى مسلمانان با كفار (2)

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهحسین اسماعیل‌زاده

قرآن در مثنوى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمسعود مهدوی

اسباب نزول درتفسير كشاف

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحسین هاشمی

كليد مفاهيم قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد مرادی

امام علي عليه السلام و قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعبدالامیر علی‌خان

رهيافتي به حروف مقطعه

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهکمال‌الدین غراب

ترادف در واژه هاي قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدحسن ربانی

تفسير عكرمه در نگاه تحليلي

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمهدی حسینی علمی

هرمنوتيك متون مقدس

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد فرجاد

ساختار انسان شناسي قرآني

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهجلال‌الدین فارسی

نقدي بر ترجمه و تفسير سوره ايلاف

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهکمال‌الدین غراب

ابزارهاي ادراك در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدموسی صدر

شناخت در قرآن از نگاه مطهري

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمحمدحسین مبلغ

مقدمه اي بر علوم قرآني

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهحسن خرقانی

تفاسير بلاغي و اعجاز قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعیسی جی بولاتا

مطهري و انسان سالم قرآني

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحیدر علوی‌نژاد

مطهري و فطرت در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحسین هاشمی

ابومسلم اصفهاني و تفسير او

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدحسن ربانی

خلقت بشر در پرتو قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهکمال‌الدین غراب

فلسفه احكام در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی

پويايى فقه قرآنى (بخش اول)

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدموسی صدر

پايان نامه هاى قرآنى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدعلی هاشم‌زاده

هاروت و ماروت در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بیرجندی

خوارج و نگرش به قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی

بررسی آماری اسباب نزول

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهموسی حسینی

حوزة ارتباط اسباب نزول و تفسیر

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدمهدی مسعودی

بازگشت به قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدعباس صالحی

آشنایی با دانش اسباب نزول

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی

راهي ميان ترجمه و تفسير

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهکمال‌الدین غراب

نكته هاي تفسيري در سوره حمد

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدهادی معرفت

ملاك ارزش گذارى افعال

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحسین هاشمی

الزام در تكاليف اخلاقي

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمحمدحسین مبلغ

كتابشناسي علوم قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدعلی هاشم‌زاده

قواميت مردان بر زنان در خانواده

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

تفسير علمى در الميزان

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعلی هدایت‌زاده

اهداف قصص قرآنى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعباس اشرفی

حجاب در نگاهى نو

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد ملکی

زن از منظر وحى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهاحمد ترابی

حجاب در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدجعفر شهیدی

مكانت زن در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهجعفر سبحانی

آسيب شناسى روايات تفسيرى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعلی‌اکبر رستمی

وحیانی بودن الفاظ قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدموسی حسینی

ظهر و بطن قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحسین هاشمی

فهم متن در افق تاریخی آن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحیدر علوی‌نژاد

گفت و گو با آیة الله معرفت

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدهادی معرفت

بازنگری در حقیقت تأویل

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

راز و رمز ژرفای قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدموسی صدر

کتاب شناسی محکم و متشابه

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهرسول سعیدی‌زاده

امام خمینی، قرآن و تفسیر

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحیدر علوی‌نژاد

خلافت انسان در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدهاشم زمانی

امام خميني و تفسير هدف گرا

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعبدالحسین زین العابدین

وحياني بودن ساختار قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهحسن خرقانی

تجليات قرآني در شعر شاعران

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندههادی رستگار مقدم

امام و سلوک تفسیری

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدعباس صالحی

امام خميني ، تفسير و هرمنوتيك

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعلی حیدری بلخی

روش تفسيري امام خميني

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعبدالسلام زین العابدین

كتاب شناسي قرائات قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهحسین آشوری

واژه شناسي عفاف و حجاب

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسعیده موسوی‌نیا

حجاب؛ حق شخصي- اجتماعي

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمحمدحسین موسوی مبلغ

قرآن و فلسفه حجاب

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

قرآن و نظریه تأثیر متقابل اعمال

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدحسین برومند

نقدی برقرآن وپلورالیزم

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی

گفت و گو بر پایه ایمان

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمود ایوب, جرج خضر

شبهاتى در موضوع قرآن و زن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمصطفی احمد‌زاده

معنى شناسى و فهم متن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحیدر علوی‌نژاد

سيرى دوباره در آيات حجاب

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندههما میرزا وزیری

تعريف خانواده از منظر قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهفاطمه صدر طباطبایی

زن در نگاه وحى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهاحمد ترابی

زيبايى شناسى قرآن در نگاه فراء

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهبهجت‌السادات حجازی

قرآن و مشاركت اجتماعى زنان

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

گفت و گو با علامه سيد محمد حسين فضل الله

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمحمدحسین فضل‌الله

نقش سياق در تفسير

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدحسن ربانی

تأملی در «نقدی بر قرآن و پلورالیزم»

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدحسن قدردان‌قراملکی

منابع حقوق در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی

قرآن و منابع حقوق

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدموسی صدر

هدف حقوق در قرآن و مکاتب بشری

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

قرآن و واژگان بیگانه

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمسعود ربیعی آستانه

معناشناسى واژه «صابئين» در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدرضا حاجی اسماعیلی

خانواده از منظر فمينيسم و قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهاحمد آقایی‌زاده

سير تاريخى ظاهرنگرى در آيات صفات

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمحمدحسین موسوی مبلغ

نسخ از ديدگاه شيخ طوسى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعلی‌اصغر آخوندی

نقش خويشاوندان در تحكيم خانواده

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

قرآن و حقايق علمى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدمهدی مسعودی

روش ‏شناسى ترجمه قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی

ثابت و متغير در فهم قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمحمدحسین فضل اللَه

آسيب ‏شناسى ترجمه‏ هاى قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدعلی رضایی اصفهانی

اسماعیلیه و علوم قرآنی

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی

گوهر ادیان در گزارش قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدموسی صدر

همسویی آموزه های متون مقدس

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

قرآن و دیگر آئین ها و فرهنگ ها

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدهادی معرفت

نسبیت فرهنگی از منظر قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحیدر علوی‌نژاد

خاستگاه های خصومت میان اهل ادیان

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

اهداف تربيتى در قصّه‏هاى قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمود مرویان حسینی

فتوحات رازى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهحسن حکیم باشی

قرآن و عوامل رویکرد به خشونت

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحسین هاشمی

ایزوتسو و معنی‌شناسی در آیات قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمسعود ربیعی آستانه

چگونگی تأویل در قرآن از دیدگاه قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعباس اسماعیلی‌زاده

قرآن و خرافه باوری

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحیدر علوی‌نژاد

آسیب شناسی شایعه در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی

استبداد و خودکامگی در تحلیل قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

فرهنگ قرآنی، در ایران اسلامی

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدعباس صالحی

حق و تکلیف در نگاه قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحیدر علوی‌نژاد

گونه های تأکید در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدحسن ربانی

پیوند حقوق و سیاست در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدحسین هاشمی

قلمرو قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعلی کریم‌پور قراملکی

قرآن و مسأله امنیت ملی

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی

قرآن و آزادی سیاسی

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

جاودانگی قرآن، و حقیقت وحی

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعبدالحمید عارفیان

سیر تاریخی نگارش «وجوه و نظائر»

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمهدی سلطانی رنانی

روش برداشت علمى از قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدعلی رضایی اصفهانی

قرآن و معناى زندگى

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

مفهوم‏شناسى ضوابط و قواعد ترجمه قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدعلی رضایی اصفهانی

آيا وحى، نوعى تجربه دينى است؟

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهولی‌الله عباسی

نگاهى به مقوله رنگ در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمحمدجواد صداقت کشفی

پژوهشى در انواع ترجمه قرآن كريم

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمحمدحسن جواهری

بهره‏گيرى از مبانى كلامى قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمهدی سلطانی رنانی

آيينه و آفتاب

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهحسن حکیم باشی

بايسته‏هاى مترجم

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی

نظريه پردازان ترجمه

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی

تأملى در ژرفاى يك آيه

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسعید سرمدی

قرآن و دمکراسی

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمسعود سعیدی

مفهوم شناسی احباط از منظر قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندههادی رستگار مقدم

ابهام شناسی در ترجمه قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمحمدحسن جواهری

ویژگی های تفسیر «الکشاف»

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهگروه پژوهشهای قرآنی

نگاهى به مقوله رنگ در قرآن (قسمت دوم)

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدجواد صداقت کشفی

وحى در لغت و قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعباس عبدالله‌پور

درنگى در شيوه بيانى قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمحمدحسین فضل‌الله

عيار نبوّت

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدموسی صدر

پاداش رسالت

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمهدی آریان فر

جوان در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدابراهیم سجادی