مبانی تأویلات باطنی شهرستانی در مفاتیح الاسرار

نام نشریههفت أسمان

نام نویسندهسیدمحمدعلی ایازی

اختلاف پذیری قرآن و دسته بندی مسلمانان

نام نشریههفت أسمان

نام نویسندهعلی آقانوری

قرآن پژوهی در غرب) گفت و گو(

نام نشریههفت أسمان

نام نویسندهانگلیکا نویورت‏

نگاهی به خداشناسی یهود در قرآن مجید

نام نشریههفت أسمان

نام نویسندهعبدالرحیم سلیمانی

سیر تأویل نزد اسماعیلیان

نام نشریههفت أسمان

نام نویسندهمحمدحسن محمدی مظفر, دیانا استایگروالد

تأویل قرآن در نگاه اسماعیلیان

نام نشریههفت أسمان

نام نویسندهمحمدحسن محمدی مظفر, اسماعیل کی. پوناوالا

پژوهش های قرآنی پس از دوره روشنگری در غرب

نام نشریههفت أسمان

نام نویسندهسیدعلی آقایی, مارکو شولر

ضرورت گفت‏وگوى اديان و مذاهب اسلامى

نام نشریههفت أسمان

نام نویسندهسیدمحمدحسین فضل‌الله

راز راز متن(هرمنوتيك، ساخت‏شكنى و راز متون دينى)

نام نشریههفت أسمان

نام نویسندهعلیرضا قائمی‌‎نیا