نقدى بر شناخت مفسران قرآن كريم از آيين تعميد مسيحيان

نام نشریهنشریه مطالعات اسلامی

نام نویسنده سيد کاظم طباطبايي ـ معصومه خاتمي

الجرّ على الجوار فى القرآن الكريم

نام نشریهنشریه مطالعات اسلامی

نام نویسندهمرتضی الایروانی

ذهبى و تفاسير اماميه

نام نشریهنشریه مطالعات اسلامی

نام نویسندهسید رضا مؤدب