بررسی معانی مختلف حرف «لکنَّ» و نقد ترجمه های فارسی آن در قرآن کریم

پدیدآورعیسی متقی زادهسیدعلاء نقی زاده

نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات29

منبع مقاله

share 2638 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی