نفوذ اجتماعي در تفاسير قرآن (از طريق عطف مخاطب به تفكر و انديشه)

پدیدآورمحمدباقر آخوندي

نشریهاسلام و علوم اجتماعي

شماره نشریه8

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 456 بازدید

مقالات مشابه

اصول گرایش فمینیستی در تفسیر قرآن کریم؛ معرفی و ارزیابی

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمحمد کریمی بنادکوبی, محمد صادق هدایت زاده

تحلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن کریم

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعبدالرّضا زاهدی, كاظم قاضي زاده, روح اله ناظمی

گرايش اجتماعي در تفاسير معاصر

نام نشریهبینات

نام نویسندهسيده فاطمه حسيني ميرصفي

روش‌شناسي تفسير اجتماعي قرآن

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهسید حسین فخر زارع

مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسنده سید رضا مؤدب - مجتبی روحانی زاده

روش‌شناسي تفسير اجتماعي قرآن

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهسید حسین فخر زارع

مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسنده سید رضا مؤدب - مجتبی روحانی زاده