لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونه‌شناسی علل و اسباب آن

پدیدآورقاسم بستانی

نشریهپژوهشهاي قرآني

شماره نشریهشماره 75

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 566 بازدید

مقالات مشابه

هندسه آوایی تلاوت قرآن

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهمحمد رضا ستوده‌نیا, حسن فروغی

امام خمینی(ره) و آداب تلاوت قرآن کریم

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهتهمینه یزدان پناه سامانی

التغنی بالقرآن الکریم

نام نشریهکنوز الفرقان

نام نویسندهمحمد أبو زهرة

امام خمینی(ره) و آداب تلاوت قرآن کریم (بخش نخست)

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهتهمینه یزدان پناه سامانی

ترتیل

نام نویسندهمحمد علی لسانی ‌فشارکی

تغني به قرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهکاظم قاضی زاده