نقدى بر ترجمه قرآن پورجوادى

پدیدآورمحمد اخوان

نشریهبشارت

شماره نشریه49_50

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 3867 بازدید

مقالات مشابه

دقت در ترجمه قرآن كريم

نام نشریهبینات

نام نویسندهمصطفی حسینی طباطبائی