مطالعه ترجمه های فارسی قرآن از حیث صحت ترجمه لای نفی جنس

پدیدآور زهره اخوان مقدم – مجید نبوی

نشریهصحیفه مبین

شماره نشریه55

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 33 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی

ترجمه معنا شناختی عناصر فعلی- اسمی در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهرضا امانی, شیدا کریمی, سیدهزهره صالحی