مقایسه اجمالی تفسیر خواجه عبدالله انصاری و کشف الاسرار میبدی (علمی – پژوهشی)

پدیدآورمحمد صادق بصیری

نشریهزبان و ادبیات

شماره نشریه19

تاریخ انتشار1390/02/21

منبع مقاله

share 751 بازدید

مقالات مشابه

بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربی

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسنده قدرت الله خیاطیان – یاسمن سلمانی

اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل در تفسیر عرفانی میبدی

نام نشریهجستارهای ادبی

نام نویسنده سوسن جبری – عباسقلی محمدی – محمد تقوی