آسیب‌شناسی کتاب «هرمنوتیک قرآنی طبرسی و مهارت تفسیر قرآن»

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهمحمد علی مهدوی راد, مهدی حبیب اللهی, سعید آخوندی یزدی

آوردگاه طف درآينه قرآن

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسندهمحمد علی مهدوی راد