گزارشی از کرسی نقد کتاب «نظریه تفسیر متن»

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهاحمد عابدی, احمد واعظی, کاظم مصباح

ساحت‏هاى معناپژوهى

نام نویسندهاحمد واعظی

چيستى هرمنوتيك

نام نشریهفصلنامه ذهن

نام نویسندهاحمد واعظی