رهيافتي به حروف مقطعه

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهکمال‌الدین غراب

نقدي بر ترجمه و تفسير سوره ايلاف

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهکمال‌الدین غراب

خلقت بشر در پرتو قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهکمال‌الدین غراب

راهي ميان ترجمه و تفسير

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهکمال‌الدین غراب