نقد و بررسي ترجمه و تفسير نور

نام نشریهمجله قرآنی کوثر

نام نویسندهعبد الوهاب طالقانی