كاربرد تميز در قرآن كريم

نام نویسندهسید عبدالوهاب طالقانی