مجامعت با حائض از منظر قرآن و طب

نام نشریهمجله دانشگاه علوم پزشكی زنجان

نام نویسنده زینب السادات حسینی – صدیقه اسماعیل زاده