جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهبمانعلی دهقان منگابادی, محمدرضا بابایی دره

حقوق فطری از دیدگاه قرآن

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهبمانعلی دهقان منگابادی, فاطمه حیدری, محمود حائری

تأثیر دیدگاههای کلامی در تفسیر قرآن

نام نشریهمجله مقالات و بررسیها

نام نویسندهبمانعلی دهقان منگابادی

ماهیت وحی و مسأله تساوی ادیان

نام نشریهفصلنامه علمی – پژوهشی اندیشه نوین دینی

نام نویسندهبمانعلی دهقان منگابادی, محمدرضا بلانیان

ميزان اثر پذيري قواعد نحو از قرائات

نام نشریهقرآن و حدیث

نام نویسندهبمانعلی دهقان منگابادی