لقمه هاي آتشين

نام نشریهنشریه فرهنگ کوثر

نام نویسندهاحمد محیطی اردکانی