نکاتی در باب ترجمه برخی الفاظ و اصطلاحات قرآنی

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده آ.بن شمشم – ترجمه و تقریر: ابوالفضل حری

تأملی درباره واژه «اخبات» در آیات قرآنی و جایگاه آن در میان واژه های مشابه

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده جاسم عطیه – ترجمه و تحریر:یعقوب جعفری

ترجمه پژوهی قرآنی

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده حسین عبدالرؤف – ترجمه و تحریر: بهاءالدین خرمشاهی

معانی مجازی در قرآن مجید (بخش پنجم)

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسندهیعقوب جعفری

ترجمه پژوهی قرآنی

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده حسین عبدالرؤف – ترجمه و تحریر: بهاءالدین خرمشاهی

معانی مجازی در قرآن مجید (بخش چهارم)

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسندهیعقوب جعفری

نگاهی به زندگی عبدالله یوسف علی و ترجمه او از قرآن کریم

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده عبدالله عبدالرحمان الخطیب – ترجمه: سعید زعفرانی زاده

مفهوم زمان در فعلهای ترکیبی

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده عبدالجبار توامی – ترجمه و اقتباس: یعقوب جعفری

دیدگاه زرکشی و سیوطی در باب روایات اسباب النزول

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده اندرو ریپین – ترجمه: مرتضی کریمی نیا

روش شناسی ترجمه کنایه در ترجمه های قرآن «معزی، صفارزاده، آیتی»

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده سید محمدرضی مصطفوی نیا – محمدمهدی طاهر

معانی مجازی در قرآن مجید (بخش سوم)

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسندهیعقوب جعفری