استعاره در قرآن و دشوارى ترجمه آن

نام نویسندهیعقوب جعفری

كنايه در قرآن

نام نویسندهیعقوب جعفری

حذف و تقدير در آيات قرآنى

نام نویسندهیعقوب جعفری

كاربرد حرف «لو» در آيات قرآنى

نام نویسندهیعقوب جعفری

معانى مجازى در قرآن مجيد (بخش اول)

نام نویسندهیعقوب جعفری

ايمان در قرآن‏

نام نشریهمكتب اسلام

نام نویسندهیعقوب جعفری

مهر زدن خدا بر دل كافران

نام نشریهمكتب اسلام

نام نویسندهیعقوب جعفری

شعور در عالم جمادات‏

نام نشریهمكتب اسلام

نام نویسندهیعقوب جعفری

باورهاى دينى و آزادى انتخاب‏

نام نشریهمكتب اسلام

نام نویسندهیعقوب جعفری

تهديدهاى شيطان در مورد آدميان‏

نام نشریهپیام زن

نام نویسندهیعقوب جعفری